Kommuner

På VSK er vi specialiserede i at uddanne og opkvalificere mennesker, om det så drejer sig om ledige borgere eller folk i arbejde, der har brug for et ekstra løft.

Mange af vores tilbud er blevet startet ved at indgå i dialog med vores samarbejdskommuner. Vi er altid åbne for at mødes og tale om, hvordan vi kan hjælpe jer med at opkvalificere fx ledige borgere, så de kan komme i arbejde.

Kontakt os gerne for et møde. Kontakt: sigri@brondby.dk eller på telefon: 23 11 86 50.

Kom ind på arbejdsmarkedet

Vi har mange års erfaring med kurser til ledige andetsprogede borgere. Her arbejder vi målrettet med CV og ansøgning, men også med jobafklaring og motivation, og selvfølgelig arbejder vi også med borgerens danske sprog. Desuden har vi et godt netværk til virksomheder og kan derfor finde praktikpladser, hvor mange af dem munder ud i job med løntilskud. I 2019 var langt den overvejende del af løntilskudsstillingerne private

Fasthold arbejdet

Det handler ikke blot om at få et arbejde, men i lige så høj grad om at fastholde det arbejde, som man har fået.

Undersøgelser viser, at arbejdstagerens chance for at fastholde en ansættelse stiger, jo mere integreret han/hun er. Det danske sprog er ofte nøglen til en vellykket integration. Arbejdsgiveren kan også uddanne en medarbejder fra ufaglært til faglært på relativt kort tid, hvis medarbejderen taler, læser og skriver dansk. Desuden er en arbejdsplads, hvor danskere og andetsprogede kan kommunikere sammen, en arbejdsplads med større trivsel og bedre sammenhængskraft.

Tilbud

VSK har tilbud, der henvender sig til:

Dansktalende

Andetsprogede  

VSK har samarbejdsaftaler med følgende kommuner: Albertslund, Ballerup, Brøndby, Dragør, Glostrup, Herlev, Hvidovre, Ishøj, Rødovre, Tårnby og Vallensbæk.

 

Download en printervenlig version af vores katalog med kurser her 

 

JOB OG SPROG

Varighed: 8 uger med 25 lektioner pr. uge, i alt 200 lektioner.

Pris: Kontakt os eller se katalog

Startdato: datoer. Mulighed for individuelt optag efter aftale.

Indhold og udbytte: Målgruppen er jobparate udlændinge, der har et basalt talesprog. Det primære formål er, at deltagerne kommer i arbejde. Vi har fokus på individuel afklaring og vejledning i forhold til jobmuligheder, gennemarbejdning af CV, hjælp til relevant jobsøgning og praktik samt målrettet danskundervisning med vægten lagt på mundtlighed og forståelse. Undervejs i forløbet etableres praktik og evt. løntilskudsjob i samarbejde med kursisten.

Procedure: Jobcentret sender henvisning til vsk-tilmelding@brondby.dk.

Oplys borgers navn, cpr.nr. og forsørgelsesgrundlag samt mål for borger og evt. info om særlige hensyn. VSK sender indkaldelser til kursusdeltagernes e-Boks i ugen før holdstart.

Kontaktperson: Christina Gramstrup. Læs mere her

 

INTENSIV DANSK OG JOB

Varighed: 13 undervisningsuger med mulighed for 4 ugers virksomhedsprak­tik efterfølgende.

Pris: Kontakt os eller se katalog

Startdato: Hver anden onsdag. Mulighed for individuelt optag efter aftale.

Indhold og udbytte: Målgruppen er jobparate europæere, der er motiverede for hurtigt at tilegne sig det danske sprog samt vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet. Der undervises 12* lektioner dansk om ugen tilpasset deltagerens niveau, 8* lektioner dansk med fokus på mundtlighed, hvor hovedvægten er på arbejdsmarkedsrettet dansk/branchedansk, og 6 lektioner i CV, ansøgning, jobsamtale, arbejdsmarkedet m.m. Etablering af virksomhedspraktik forudsætter, at deltageren har fulgt kursets jobsøgningsdel.

Procedure: Borgeren henvises af jobcentret, og henvisning sendes på mail til vsk-tilmelding@brondby.dk. Oplys, om der ønskes tilkøb af prak­tikforløb efter de 13 undervisningsuger.

Kontaktperson: Christina Gramstrup

*Fordelingen af lektioner dækker det typiske forløb, men den kan dog variere en smule alt efter deltagerens dansksproglige niveau.

 

FVU – Forberedende voksenundervisning

FVU er et undervisningstilbud uden deltagerbetaling til voksne, der ønsker at forbedre deres færdigheder i dansk, matematik og IT på folkeskoleniveau.

FVU er som hovedregel for voksne over 25 år, men voksne under 25 år kan i særlige tilfælde få adgang til undervisningen.

FVU-digital er begrænset til beskæftigede og ledige.

FVU er for voksne som gerne vil:

 • begynde på en erhvervsuddannelse, men mangler 9.klasse 
 • udvikle og forbedre færdigheder i at læse, stave og skrive 
 • udvikle og forbedre færdigheder i regning og matematik 
 • udvikle og forbedre IT-færdigheder på et basalt niveau
 • ansøge om permanent ophold eller dansk statsborgerskab 

 

FVU-dansk består af 4 trin, FVU-matematik består af 2 og FVU-digital af 3. 

Har man ikke dansk som modersmål og utilstrækkelige danskkundskaber til at få udbytte af undervisningen, kan FVU-Start for tosprogede være en mulighed som forberedelse til de andre FVU fag.

Det er muligt at afslutte undervisningen på FVU-dansk og FVU-matematik med en trinprøve. 

En bestået FVU-dansk trin 4 samt FVU-matematik trin 2 giver adgang til erhvervsuddannelser. 

FVU kan kombineres med aktivering.

 

Indhold 

På FVU-dansk arbejdes der bl.a. med: 

 • Staveregler, grammatik og ordforråd 
 • Læseforståelse og læsestrategier
 • Opbygning af tekster og tekstproduktion
 • Tekster fra hverdagen – breve, artikler, hjemmesider mm.
 • Aktuelle nyheder fra aviser og tv 

 

På FVU-matematik arbejdes der bl.a. med: 

 • Tal og matematiske begreber fra hverdagen 
 • Opgaver med tekst, tal og figurer 
 • Lønsedler, elregninger, opskrifter og netbank 
 • Tid og sted 

Vi har både dag- og aftenhold på vores tre afdelinger i Glostrup, Ballerup og på Amager, hvor der er mulighed for 4-16 undervisningslektioner om ugen. 

Derudover tilbyder vi virksomhedsrettede forløb for medarbejdere i både kommuner og private virksomheder.

 

Tilmelding 

Inden start, skal man til en screening for at afklare, om FVU er det rigtige tilbud og i så fald, hvilket trin og hold man skal begynde på.

Ring på 43283500 (Glostrup), 43283420 (Ballerup) eller 43283570 (Amager) og bestil tid til en screening.  

Du kan læse mere om FVU på Undervisningsministeriets hjemmeside 

 

OBU ordblindeundervisning

OBU er et undervisningstilbud uden deltagerbetaling til voksne, der er testet ordblinde og som ønsker at forbedre deres læse-stave- og skrivefærdigheder bl.a. ved at lære at anvende kompenserende IT-hjælpemidler.

VSK tilbyder ordblindeundervisning (OBU)  både for deltagere med dansk som modersmål og dansk som andetsprog.

Derudover tilbyder VSK virksomhedsrettede forløb for medarbejdere i både kommuner og private virksomheder.

OBU er som hovedregel for voksne over 25 år, men voksne under 25 år kan i særlige tilfælde få adgang til undervisningen.Kontakt skolen for yderligere information.

Hvad er ordblindhed?

Ordblindhed er medfødte vanskeligheder med at at koble bogstaver og lyd sammen, som gør at en ordblind person har svært ved at  læse og stave ukendte ord. 

Det betyder, at den ordblinde person læser og staver langsomt og usikkert og ofte oplever en følelse af utilstrækkelighed og manglende motivation i forhold til opgaver, der indbefatter læsning og skrivning. Graden af ordblindhed varierer meget fra person til person, ligesom der kan være forskel på om det er læsning eller stavning, der er vanskeligt eller begge dele.

Tegn på ordblindhed for borgere med dansk som modersmål

 • utilstrækkelige læse-skrivefærdigheder   
 • specialundervisning i dansk eller i specialklasse i folkeskolen
 • ordblindhed i familien
 • manglende lyst til deltagelse i kurser, uddannelse eller videreuddannelse

Tegn på ordblindhed for borgere med dansk som andetsprog

 • utilstrækkelige læse-skrivefærdigheder også på modersmålet
 • oplevede læse-skrivevanskeligheder i grundskolen
 • familiemedlemmer med læse-skriveproblemer

Tilrettelæggelse

 • hold med max 6 kursister.
 • 3-4 lektioner pr gang 1 – 2 gange om ugen
 • op til 80 lektioner pr. visitation
 • hold formiddag, eftermiddag eller aften.
 • individuelt tilpasset undervisning

Indhold 

 • bruge apps og programmer på telefon, pc og tablet som kompenserende hjælpemidler til læsning og skrivning
 • læse det, borger har brug for at  læse  fx mails, sms, E-boks, rapporter, dokumenter, hjemmesider 
 • skrive det, borger har brug for at skrive på job, på uddannelse/kurser og i privatlivet fx sms, mails, ansøgninger, dokumenter, rapporter osv.

Tid og sted

Der er løbende optag, dvs. borger kan starte når det passer. Undervisningen foregår på Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter i Glostrup,  Ballerup eller Kastrup.

Tilmelding

Ved tilmelding til ordblindeundervisning (OBU) skal ordblindheden dokumenteres enten ved at fremvise en gyldig ordblindetestrapport eller ved at  tage en ordblindetest på VSK. Testen tager ca. 2 timer og der udarbejdes efterfølgende en rapport, som beskriver ordblindheden. Kontakt OBU-vejlederen og bestil tid til en test.

OBU-vejleder:

Bodil Birkelund Pedersen

Tlf. 30 71 28 03

Mail: bobip@brondby.dk